DLE

Det lokale eltilsyn
Epost direkte: dle@oeenergi.no
DLE er å regne som en del av den offentlige forvaltningen og er forvaltningsmessig underordnet DSB, som igjen er underordnet Justis- og beredskapsdepartementet. Dette betyr at DLE må forholde seg til bestemmelsene i Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og Arkivloven. Lovverket stiller blant annet krav til habilitet, saksbehandling, arkivering og rett til innsyn i saksdokumenter. Nedenfor følger en beskrivelse av hierarkiet i forvaltningen av elsikkerhet.
Justis- og beredskapsdepartementet
Departementets hovedmål er å sørge for at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier blir opprettholdt og utviklet. Et overordnet mål er å sikre samfunnets og enkeltmenneskets trygghet. Departementet har blant annet ansvar for forvaltningsoppgaver som berører enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner, kommuner og statlig virksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og skal ha oversikt over risiko og skadefare i samfunnet. Direktoratet skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Ett av ansvarsområdene til DSB er å være forvaltningsstyresmakt for sikkerhet ved elektriske anlegg og av elektrisk utstyr. DSB sitt tilsyn med elsikkerhet omfatter både installasjon og drift av elektriske anlegg, samt markedskontroll av elektriske produkter. DSB legger i denne forbindelse føringer på Det lokale eltilsyn (DLE). DSB er klageinstans for vedtak fattet av DLE og har mulighet til reise sak om bruk av sanksjonsmidler overfor tilsynsobjekter som ikke etterkommer pålegg fra DLE.
Det lokale eltilsyn (DLE)
DSB har delegert ansvaret for utførelse av tilsyn til DLE som administrativt er underlagt nettselskapet. Under tilsyn utført av DLE/Sakkyndig selskap kan det avdekkes avvik fra relevante forskrifter som gjør det nødvendig å pålegge tilsynsobjektet å utbedre disse. DLE har myndighet til å gi slike pålegg som er et enkeltvedtak i juridisk forstand. Før det fattes vedtak om utbedring skal imidlertid tilsynsobjektet ha fått en skriftlig tilsynsrapport og et varsel om vedtak. Tilsynsobjektet skal på denne måten få anledning til å rette opp avvikene eller komme med kommentarer til forhåndsvarselet innen en angitt frist.
Sakkyndige selskaper, nå Norsk Elkontroll AS
DLE har muligheter til å kjøpe kontroll- og informasjonstjenester av sakkyndige selskaper som da foretar den praktiske utførelsen av tilsyns- og informasjonsarbeidet etter fullmakt fra DLE. Etter utførte tilsyn kan det sakkyndige selskapet sende tilsynsrapport og varsel om vedtak til tilsynsobjektet. Dersom det sakkyndige selskapet innen angitt frist ikke får tilbakemelding på utbedring av påpekte avvik, eller mottar kommentarer som tilsier en revurdering av avvikene, skal saken overføres til DLE for videre oppfølging.
Saksgang:
Vi tar utplukk av tilsynsobjekter etter føring fra DSB.
Sender så et brev med varsel om kontroll, hvor kontrolltidspunkt blir avtalt.
Kontroll gjennomføres. sendes da varsel om vedtak ved feil. Deretter vedtak. Ved ikke feil blir sak godkjent direkte.
Innsendelse av rettet rapport sendes inn av godkjent installatør.
Uteblir  tilbakemelding vil det bli sendt purring/påminning.
Videre saksgang kan føre til heftelser på elanlegget elle eventuelt frakopling.

Vi på DLE i Øvre Eiker Nett AS leier inn hjelp fra sakkyndige selskaper som kommer på besøk og tar kontroller. Ca650 kontroller i året blir utført i Øvre Eiker Nett  sitt forsyningsområde.

Søk etter registrert elvirksomhet som kan utføre arbeid og rette rapporter fra DLE.
På linken under finner du virksomheter som har tillatelse til å gjøre elektrisk arbeid i Norge.
DLE bruker lover og forskrifter som du kan se her

Design og utvikling: Senson AS